นโยบายของ .scb
DNSSEC Practice Statement for SCB Zone
  • Version: 1.0
  • วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  • วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • หมายเหตุ : นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง